V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Pogoji za ponavljanje

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajahobvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.

Pogoji za dokončanje

 1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu  89 KT:
  • Komunikacije v tehniki (20 KT)                                     
  • Osnove mehatronike (20 KT)                  
  • Mehatronika 1 (20 KT)                
  • Osnove ekonomije (8 KT)
  • Mehatronika 2 (21 KT)    
 2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 16 KT:
  • Avtomatizacija (16 KT)
  • Robotika (16 KT)
  • Proizvodni sistemi (16 KT)
 3. Eden izmed naslednjih izbirnih predmetov v obsegu 5 KT:
  • Programiranje v avtomatiki (5 KT)
  • Robotski sistemi 1 (5 KT)
  • Računalniško podprte tehnologije (5 KT)
  • Razvoj programskih aplikacij (5 KT)
  • Elektronika v mehatroniki (5 KT)
  • Multimediji (5 KT)
  • Pogoni in mehanizmi (5 KT)
  • Logistični mehatronski sistemi (5 KT)
  • Upravljanje s tveganji  v tehniki (5 KT)
 4. Prosto izbirni predmet 5 KT
 5. Diplomsko delo 5 KT