Srednja šola Ravne je sprva izvajala višješolski program strojništvo kot dislokacijo Višje šole Celje iz ŠC Celje in tako nabirala prve izkušnje na področju višjega strokovnega izobraževanja za poklic inženir/inženirka strojništva. Leta 2008 pa  je bila ustanovljena  kot organizacijska enota ŠC Ravne na Koroškem, kamor je država umestila Srednjo šolo Ravne in Gimnazijo Ravne, kasneje pa še MIC Ravne.

Višja šola Ravne je nastala kot rezultat potreb gospodarstva v železarskih Ravnah ter širšega okolja Koroške, ki se že stoletja ukvarja ter preživlja s kovinsko predelovalno industrijo,  prizadevanj tako lokalnega gospodarstva kot zaposlenih na šoli ter ob veliki podpori koroških občin, še posebej Občine Ravne ter Ministrstva za šolstvo in šport.

Študentom dajemo sodobno, uporabno znanje ter prepotrebne veščine za  uspešno konkuriranje na trgu delovne sile in tako uspešno uresničujemo cilje izobraževalnih programov  strojništvo ter mehatronike ob nenehni  skrbi za  dobro vzdušje,  medsebojno spoštovanje ter ustrezno komunikacijo med študenti, mentorji v podjetjih ter predavatelji.

Posebna naloga strokovnih delavcev naše šole je, da višješolski strokovni programi, ki so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami,  sledijo ciljem evropskega izobraževalnega trga, saj bo tako znanje diplomantov evropsko primerljivo, oni sami pa fleksibilni pri iskanju zaposlitve.

POSLANSTVO

Želimo, da je naša šola prepoznavna na Koroškem kot kakovostna vertikala Srednje šole Ravne na področju izobraževanja mladih ter odraslih za strojništvo in mehatroniko.
Svoje poslanstvo vidimo tudi na področju dopolnilnega izobraževanja, s katerim se odzivamo na izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih. Prav tako pa se trudimo sodelovati v razvojnih projektih koroške regije.
Potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost naravoslovno tehniških ved, zato vzdržujemo in razvijamo kakovostno strokovno izobraževanje za različne poklice na področju strojništva in mehatronike.

 

VIZIJA

Želimo postati šola, ki ponuja  študentom kakovostno strokovno znanje in veščine, jih usmerja ter vodi na poti k vseživljenjskemu učenju in k učeči se skupnosti, jih uči delati v timu, ustvarjalno razmišljati, biti zdravo ambiciozen ter uspešno izpolnjevati pričakovanja podjetij.

VREDNOTE

Spodbujamo naslednje vrednote:

  •  odgovornost in zanesljivost
  •  inovativnost
  •  spoštovanje sebe in drugih ter drugačnih
  •  pozitivno komunikacijo
  •  poštenje
  •  vztrajnost
  •  skrb za telesno in duševno zdravje